Добре дошли в сайта на "Гербера" ООД

Дружеството е регистрирано през 1990 г. с решение № 1600/1990 г., фирмено дело № 1551/1990 г. на ОС Пловдив.
С протокол № 0026 от 09.02.2008 г. на Камарата на строителите в България дружеството е вписано в централния професионален регистър на строителите, като са издадени удостоверения № 1352 и № 866.
“ГЕРБЕРА” ООД гр. Пловдив официално се представлява от Георги Крумов Чалъмов – 56 годишен с три деца и двадесет и пет годишен опит в областта на строителството.
Фирмата се ръководи от Управител, който е с пълни права за цялата дейност на фирмата. Негови преки подчинени са ръководителите на следните отдели – Администрация, Финансово – счетоводен и СМР.
Отдел “Администрация” включва в себе си секторите: оферти, подготовка на строителството, маркетинг и продажби и се управлява от Гл. експерт, който се явява и заместник на управителя при отсъствието му.
Отдел “Финансово – счетоводен“ изготвя и анализира финансово – счетоводната документация на дружеството, съставя месечните финансови отчети и годишните счетоводни отчети и баланси, и се ръководи се от главен счетоводител.