ГЕРБЕРА ООД


Дружеството е регистрирано през 1990 г. с решение № 1600/1990 г., фирмено дело № 1551/1990 г. на ОС Пловдив. С протокол № 0026 от 09.02.2008 г. на Камарата на строителите в България дружеството е вписано в централния професионален регистър на строителите, като са издадени удостоверения № 1352 и № 866.

“ГЕРБЕРА” ООД гр. Пловдив официално се представлява от Георги Крумов Чалъмов – 59 годишен с три деца и двадесет и пет годишен опит в областта на строителството.

Фирмата се ръководи от Управител, който е с пълни права за цялата дейност на фирмата. Негови преки подчинени са ръководителите на следните отдели – Администрация, Финансово – счетоводен и СМР.

Отдел “Администрация” включва в себе си секторите: оферти, подготовка на строителството, маркетинг и продажби и се управлява от Гл. експерт, който се явява и заместник на управителя при отсъствието му.

Отдел “Финансово – счетоводен“ изготвя и анализира финансово – счетоводната документация на дружеството, съставя месечните финансови отчети и годишните счетоводни отчети и баланси, и се ръководи се от главен счетоводител.

 

Отдел ”СМР“ включва прякото изпълнение на строителството и се оглавява от техническите ръководители на всеки обект. Производствената структура е изградена на база поточно и поетапно изпълнение на СМР – груб строеж и довършителни работи, които се ръководят от технически ръководители по направления – съответно изпълнение на СМР груб строеж и направление довършителни работи. Двете направления са комплектовани с пулсиращи звена – бригади, които се ръководят от бригадири.

Специализираните звена за изпълнение на традиционните монтажни работи по ВиК и Ел. инсталации се ръководят от управителя. Всеки строителен обект има отделно техническо ръководство, което организира, ръководи и отговаря за цялостната работа на обекта.

За доставките на материали, механизация и изпълнението на специфичните СМР, фирмата има контакти на базата на координационни договори с търговци на едро и специализирани фирми за изпълнението на всякакви инсталации, дограма, окачени тавани и други подобни.

 

Фирмата е високо механично осигурена с четири броя куло-кран /КБ – 160 – 2 М и Либхер – 35К/, машини за >изпълнение на мазилки, сухи разтвори и замазки, ръчни електрически инструменти и машини, както и с шест комплекта едроплощен кофраж. Фирмата изгражда жилищни обекти по ефективната строителна система - “едроплощен кофраж”.

 

„Гербера” ООД разполага със собствена база и високо квалифицирани кадри от инженери, техници, майстори и други. Към второто шестмесечие на 2008 г. общият брой на персонала в дружеството е 150-ма работници и служители.

 

В продължение на 25 години фирменото ръководство е натрупало голям опит по изпълнение на обекти от жилищно и културно – битово строителство. Фирмата самостоятелно е изградила : ЖСК “Гербера“ – 100 апартамента, ЖСК “Калина“ – 80 апартамента, Търговски комплекс гр. Куклен – 24 магазина, ОРБ – Пловдив, Свободна безмитна зона – офиси – Пловдив, жилищен комплекс на ЖСК “Локомотив” Пловдив от 150 жилища, 40 магазина и 100 гаража  , които са завършени и още 350 жилища, магазини и гаражи с 37 500 кв. метра разгъната застроена площ. Изградени са и жилищна сграда състояща се от 74 апартамента и 50 гаража на ул. “Бугариево” и административна сграда на ул. “Победа” с РЗП от 1800 м². В строеж е нов жилищен комплекс “Гербера” включващ: жилищни сгради, административна сграда, офис сгради, детска градина, гаражи /подземни и надземни/ и магазини с разгъната застроена площ от 83 000 м².

В зависимост от обема на специалните работи - електро наладъчни, климатични, СОТ, пожароизвестителна инстала ция и други, дружеството използва подизпълнители, с които има сключени дългосрочни координационни договори. Всички останали се изпълняват със собствени сили. Материалите влагани в изпълнението се получават от дистрибуторите на заводите производители.

„Гербера” ООД няма разкрити клонове и представителства в страната. Основната производствена и административна дейност се осъществява на строителните площадки и в офиса на фирмата, находящ се в гр. Пловдив.

 • над 50
  завършени обекта
 • 25 години
  опит в
  строителството
 • 450 000 m2
  застроена
  площ